BİLGİ AL

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış gizlilik politikamızı okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için detaya tıklayınız.


Detaylı Bilgi
  • Gizlilik Politikası
    ADA PRODÜKSİYON REKLAM TURİZM İNŞAAT PAZARLANA TİC. LTD.ŞTİ (Bundan sonra şirket olarak anılacaktır.) şirket olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
  • Kişisel Verilerin Korunması(KVK)
    Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, Topluluk Şirketleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz, oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir. Ayrıca, Şirket veya Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi, Şirketimizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, sonraki süreçte sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunulması, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeninize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve bu şirketlerle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin, hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Topluluk Şirketleri müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının usulüne uygun şekilde yürütülmesinin sağlanması için KVK Kanunu’nun beşinci (5.) ve altıncı (6.) maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir: • Kanunlarda açıkça öngörülmesi, • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması; • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir. Buna ek olarak, Covid-19 ve olası diğer salgın hastalıklar nedeniyle çalışanlarımızdan ilave sağlık verileri talep edilebilecek ya da toplanabilecek ve toplanan veriler ilgili resmi makamlarla paylaşılabilecektir. 3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: Şirket tarafından, kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi, işbu aydınlatma metninin ikinci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ile müşterilere daha iyi ve kaliteli hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. Söz konusu hizmet gereği toplanan kişisel verileriniz, şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temininin sağlanması amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Topluluk Şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere ve turizm sektörü faaliyeti kapsamında iş görmekte olan diğer firmalara KVK Kanunu’nun sekizinci (8.) ve dokuzuncu (9.) maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işbu metnin ikinci (2.) maddesinde yer alan düzenleme doğrultusunda yurt içi ve yurt dışına aktarılabilecektir. 4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, suç ve dolandırıcılığı önlemek ve Şirketimizin ve Topluluk Şirketlerimizin mevzuata uyumluluğunu denetlemek ve/veya sağlamak veya haklarını elde etmek amacıyla kişisel verileriniz kullanılabilecektir. Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde kişisel verileriniz açıklanabilir: - Mevzuat gereği, - Çalışanlarımızın, kamunun veya Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla; - Adli kovuşturma, mahkeme ilamı veya bir yasal süreci yerine getirmek amacıyla veya - Bir birleşme, varlık satışı veya benzer işlemler halinde. Yukarıda belirtilen hususlar, kanunlar, yaptırımlar, gizlilik politikamız ve sorumluluklarımız çerçevesinde verileriniz sizin onayınız olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla beraber yasal yükümlülüklerimizin gerektirdiği şekliyle ve yasaların sınırladığı şekilde mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile verileriniz paylaşılmaktadır. İşbu sebeplerle, toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun beşinci (5.) ve altıncı (6.) maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin iki (2) ve üç (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi ve Silinmesi: Kişisel verileriniz, daha kısa veya daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya geçerli yasa kapsamında izin verildiği ölçüde, bu beyanda belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu müddetçe saklanacaktır. Buna göre başta yasal zaman aşımı süreleri olmak üzere, kanunda öngörülen süreleri ve bunun dışında verinin işlenmesi için gerekli görülen süreler esas alınmaktadır. Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine (KVKK madde 7 ve 11 uyarınca) kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. 6. Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler: İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Veri Sorumlusunun kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. İşbu değişiklikler tesise ait www.mionatura.com isimli web sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. 7. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları: Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimizin aşağıda yer alan e-posta adresine iletebilirsiniz. 8. Son Hükümler: İlgili kişi/kişiler, yukarıda yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikasını okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve şirketimize ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; kvk@mionatura.com e-posta adresine iletmeniz halinde gerekli Başvuru Formu tarafınıza gönderilecektir. İlgili formun tarafınızca eksiksiz şekilde doldurulduktan sonra aynı e-posta adresine gönderilmesi gerekmekte olup talebinizin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifede yer alan ücret esas alınacaktır.
  • Çerez(Cookie) Kullanımı İlkeleri

YOLUMUZUN KENDİMİZE VARDIĞI BİR SEYAHAT

MIO NATURA BENİM DOĞAM
BİLGİ AL

KÜÇÜK EVLER KOCAMAN KEYİFLER...

Karmaşanın gitgide arttığı dünyada, sade ama tanıdık konforundan vazgeçmeyeceği yaşamı arayanlar için Mio Natura…

KÜÇÜK EVLER KOCAMAN KEYİFLER

Etrafımızda her şeyin olabildiğince büyüdüğü, en büyüğün en muteber olduğu ve farketmeden içinde küçüldüğümüz bir hayattan; küçük, doğal, hakiki dokunuşlarla kalbimizi, sevgimizi, keyfimizi büyüttüğümüz bir mola. MIO NATURA Kuşadası size küçük evlerde kocaman keyifler sunuyor.

DAHA FAZLA BİLGİ
Özgür Dünyaya Hoş Geldiniz!

AYRICALIKLI DOKUNUŞLAR

Mio Natura, genç kalanlar, genç hissedenler, genç olanlar için hayat buldu. Tanıdık konforundan vazgeçmeyeceği yaşamı arayanlar, hobilerini doyasıya yaşamak isteyenler, kendinin ve en kıymetlilerinin dünyasını masalsı bir hayata dönüştürmek için her detayı ayrıcalıklarla donatıldı.

Yeşil Alan İçerisinde;

ŞIK & KONFORLU KÜÇÜK EVLER

Günümüzde hasret kaldığımız organik yaşamı sunan Mio Natura, mikro ölçeklerde elit bir tatilin kapılarını sizin için araladı. ‘En iyi yaşam deneyimi’ mottosuyla, doğa, huzur, şifa, deniz, estetik ve işlevsellik konfor ile bir araya geldi.

Size Özel Bahçeniz İle...

DOĞA İLE İÇ İÇE

Siz de kendinizi doğal, özel insanların buluştuğu küçük ama kocaman keyifli evlerin yarattığı hayatın içinde hayal edebiliyorsanız, tek doğru adres Mio Natura.

YAŞAM ALANLARIMIZ

İşlevselliğin ön plana çıktığı ve metrekarelerin çoğunlukla doğaya ayrıldığı mini evlerimizde, misafirlerimiz için ilginç bir yaşam deneyimi hazırladık. Burada büyük olan evleriniz değil, doğanız ve bahçeniz. 30-40 m2'lik evleriniz ortalama 150-200 m2'lik size özel bahçeleriniz içerisinde müstakil bir zaman sizi bekliyor olacak. Mio Natura'da aynı zamanda sevdiklerinizle ya da yeni tanıştığınız dostlarla sohbetler edebileceğiniz açık hava mekanları oluşturduk.

Gündüz gölgeliklerde, gece ise ateş başında keyifli sohbetler sizi bekliyor. Ev ve bahçeleriniz haricinde saklı bir gölet hissi veren havuzunuzda dinlenerek serinleyebilir ve snack barınızdan keyifli atıştırmalıklarla vakit geçirebilirsiniz. Yaşam alanlarımızı elbette tüylü dostlarımızla da paylaşabileceğiz. Onlar için de güzel sürprizlerimiz var. Gürültüden, müzikten, çocuk sesinden arındırılmış özel dinlenme alanlarınızda ise kitap okumak, düşüncelere dalmak ya da hayaller kurmak için ideal olacak. Kuş sesleri için söz veremiyoruz…

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİN!

ETKİNLİKLER

Konaklama rezervasyonunuz sırasında beraberce belirleyebileceğimiz size özel gezi ve etkinlikler.

Mio Natura konsept olarak, fiziksel ve ruhsal arınma, detoks ve sağlıklı kilo verme konusunda NEW LIFE HOLIDAY CLUB ile işbirliği içerisindedir. Dileyen misafirlerimiz, kendileri için özel olarak hazırlanan programlar vasıtası ile buarınma programlarından faydalanabilirler. Rezervasyonunuz sırasında programlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Yoga
Yoga
Yoga
ETKİNLİKLERİMİZİ DETAYLI İNCELEYİN! Daha Fazla Bilgi

İLETİŞİM

İLETİŞİM